จบอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ทำงานสายไหน

จบอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ทำงานสายไหน เชื่อว่าก่อนที่น้อง ๆ แต่ละคนจะเลือกเรียนอะไรสักอย่าง น้อง ๆ ต้องดูผลของการเรียนระยะยาว ว่าเรียนแล้วจะได้อะไร หรือเรียนแล้วจะต่อยอดไปเป็นอะไรได้บ้าง วันนี้เราเลยนำความรู้เกี่ยวกับ การเรียนการสอนคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์

มาให้ท่านได้ศึกษา ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และเรียนจบแล้ว สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง เผื่อใครที่กำลังลังเลอยู่ จะได้ตัดสินใจกันได้ถูก

จบอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ทำงานสายไหน

1. คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษาเป็นหลัก แต่กระนั้นก็รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาอีกด้วย การเรียนด้านอักษรศาสตร์จึงไม่ใช่เรียนเกี่ยวกับภาษาหรืออักษรเพียงอย่างเดียว

แต่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความคิดในชาติต่าง ๆ ปนเข้าไปด้วย ซึ่งวิชาหลัก ๆ ที่มีการเปิดสอน จะประกอบไปด้วย วิชาอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษย์กับภูมิศาสตร์ ปริทัศน์ศิลปการละคร และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เหล่านี้เป็นต้น

2. คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ ถือเป็นคณะในฝันอีกหนึ่งคณะ ที่ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จำนวนมาก โดยการเรียนการสอนของคณะนี้ จะว่าด้วยศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ คือการเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์โบราณและภาษาสมัยใหม่

รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์ เช่น ด้านวรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งอาจจะรวมไปถึงด้านมานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา และการสื่อสาร เป็นต้น

3. คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปะศาสตร์ จะว่าด้วยศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญา ที่เป็นการผสมผสานศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อช่วยทำให้การเรียนรู้ในด้านนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

เช่น การศึกษาศิลปะในการใช้เหตุผล การใช้ภาษาเพื่อแนะนำชักชวนให้ผู้อื่นสนใจ นอกจากนี้ยังได้มีการนำวิชาด้านคณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ และดนตรี เข้ามาผสมผสานในการเรียนรู้ เพื่อให้เราสามารถที่เรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

เช่น การเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านสัตววิทยา และด้านพันธุศาสตร์ เป็นต้น คณะศิลปะศาสตร์จึงเป็นคณะที่เรียน แล้วสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายอีกคณะ ที่ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นั่นเอง

การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่เปิดสอนคณะทั้ง 3 รูปแบบ
 • คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • คณะมนุษยศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนคณะทั้ง 3 รูปแบบ
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เรียนจบบทั้ง 3 คณะ สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
 • ทำงานที่สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • นักแปล/นักเขียน ที่สำนักพิมพ์ หรือดูแลบทความออนไลน์บนเว็บไซต์
 • งานด้านสื่อมวลชนหรืองานด้านวงการบันเทิง ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
 • ทำงานในสำนักงาน เช่น HR เลขานุการ งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • ทำงานในสายการบิน เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต เป็นต้น
 • งานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ไกด์/ล่าม
 • อาจารย์/นักวิชาการ ประจำโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัย
 • นักจิตวิทยา
 • นักประวัติศาสตร์/นักโบราณคดี
 • ทำงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) หรืองานเพื่อสังคมและชุมชน
 • บรรณารักษ์/ทำงานที่ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดองค์กรระหว่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ
แอร์โฮสเตส

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่สามารถต่อยอดจากการเรียนคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ได้ ความจริงยังมีอาชีพอีกมากมาย ที่เราอาจจะรวบรวมเอามาไว้ให้ท่านเห็นภาพไม่ทั้งหมด แต่เชื่อเถอะว่าการเลือกเรียนสาขาวิชาทั้ง 3 รูปแบบนี้ ล้วนเป็นผลดีกับท่านทั้งหมดแน่นอน

โดยรวมแล้วการเรียนการสอนของทั้ง 3 คณะที่นำเสนอไป จะเปิดเรียนเปิดสอนเกี่ยวกับสังคม และการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ก็มีการผสมผสานความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ เข้ามาอย่างร่วมสมัยด้วย

หลักการสอนส่วนใหญ่จะเน้นหลักการวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นตั้งสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน หากน้อง ๆ คนไหนกำลังลังเล ว่าจะเรียน 1 ใน 3 คณะนี้ดีหรือไม่ ไม่ต้องลังเลเลยค่ะ ชอบคณะไหน 1 ใน 3 สามารถสมัครเรียนได้ทันที

แล้วเรายังมีบทความดีๆให้ทุกคนได้ศึกษากันเกี่ยวกับ โรคซึมเศร้า และต้องมาดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นกล้ามแล้วไม่อยากใช้เวย์ โปรตีน